Utrzymanie cmentarza i zarządzanie nim należy do zadań Wójta Gminy Porąbka.

Wszelkie sprawy formalno-organizacyjne związane z wykonaniem pochówku oraz inne związane z działalnością cmentarzy, załatwiane są w biurach dozorców cmentarzy w godzinach ich urzędowania.

Cmentarz otwarty (czynny) jest dla odwiedzających groby:
  • maj - październik w godz. od 7.00 do 20.00
  • listopad - kwiecień w godz. od 7.00 do 18.00
  • w okresie Dnia Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego od godziny 7.00 do czasu opuszczenia cmentarza przez wszystkich odwiedzających.

Ceremonie pogrzebowe odbywają się codziennie w godzinach od 9.00 do 17.00.
Dozorca cmentarza, w wyjątkowych sytuacjach, na wniosek osoby zainteresowanej, może ustalić inny indywidualny czas pogrzebu, niż to określono.
Osoby przebywające na cmentarzach zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie cmentarzy.
Opiekunowie, dysponenci miejsc grzebalnych oraz miejsc objętych rezerwacją na miejsca grzebalne; winni dbać o należyty wygląd tych miejsc wraz z otoczeniem, utrzymywać czystość, ład i porządek.

Do podstawowych obowiązków dozorców cmentarzy należy w szczególności:
  • planowanie, organizowanie, wyznaczanie i wskazywanie miejsc grzebalnych oraz nadzór nad prawidłową realizacją planu zagospodarowania cmentarza,
  • kopanie grobu,
  • przyjmowanie zainteresowanych stron,
  • prowadzenie dokumentacji cmentarnej,
Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka
Osoba odpowiedzialna - Danuta Żbikowska - 33/827 28 12