Łacińskie słowo ministrare znaczy tyle co służyć, pomagać. Ministrant służy Panu Bogu, kiedy przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna. Pomaga kapłanowi przy sprawowaniu Mszy św. czy innych nabożeństw. Istotę świadomego uczestnictwa służby liturgicznej w świętych obrzędach w piękny sposób ujmują słowa modlitwy ministranta przed Mszą św.

„(...)Do świętej przystępuję służby,
Chcę ja dobrze pełnić.
Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia;
By myśli moje były przy Tobie,
By oczy moje były zwrócone na ołtarz,
A serce moje oddane tylko Tobie. Amen".


Trudno tak naprawdę określić, kto był pierwszym ministrantem. Początków można dopatrywać się w Piśmie Świętym. Nowy Testament mówi o chłopcu, który przed cudownym rozmnożeniu chleba przyniósł pięć chlebów i dwie ryby, aby Chrystus uczynił cud (J 6, 8-9) rozmnożenia pokarmu. Inna tradycja podaje, że Chrystus pierwszymi ministrantami uczynił apostołów: św. Piotra i św. Jana, którym nakazał znalezienie wieczernika i przygotowanie wieczerzy paschalnej (Łk 22, 7-13). W pierwszych wiekach Kościoła funkcje liturgiczne poza biskupem i prezbiterem spełniali wyłącznie diakoni. W miarę rozszerzania się Kościoła potrzeba było większej ilości ludzi do posług; papież Korneliusz w swym liście wymienia kleryków niższych święceń: subdiakonów, akolitów, lektorów i ostiariuszy. Właśnie spośród akolitów, zanoszących Komunię św. do chorych i więźniów, wywodzi się główny patron służby liturgicznej: św. Tarsycjusz - męczennik Eucharystii, żyjący w III wieku. Chłopcy-ministranci przy ołtarzu zaczynają regularnie służyć na przełomie IV/V wieku.
Dziś do zadań ministrantów i lektorów należą: pomoc w przygotowaniu liturgii (zapalenie świec, wyniesienie ampułek, wyszukanie odpowiednich czytań). Służba w czasie Mszy Św. czy nabożeństw to np. niesienie krzyża czy kadzidła, dawanie znaków dzwonkami lub gongiem, lektorzy czytają Słowo Boże. Ministranci przez swoja obecność przy ołtarzu ukazują, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą wszystkich wiernych.
Przez lata w naszej parafii przy ołtarzu służyło wielu ministrantów i lektorów dzisiejszych mężów czy dziadków, którzy czasem w rozmowie przyznają się, że kiedyś byli ministrantami. Obecnie w naszej parafii służy przy ołtarzu 18 ministrantów i 14 lektorów. Opiekę nad nimi sprawuje ks. Piotr Honkisz.