Stowarzyszenie nasze jest organizacją społeczną działającą w ramach państwowych przepisów o stowarzyszeniach. Posiada osobowość prawną. Skupia ono osoby wyznania rzymskokatolickiego, uznające naukę Kościoła Katolickiego za swoją. Terenem działania Stowarzyszenia jest Diecezja Bielsko-Żywiecka w swoich terytorialnych granicach. Siedzibą władz zwierzchnich jest Bielsko-Biała.
Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Czańcu powstało w 18 maja 1997 r. w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Organizacja liczy obecnie 19 członków. Spotkania członków koła odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc. Miejscem spotkań jest dom parafialny „Betania” świetlica Domu Kultury w Czańcu. Organizujemy spotkania formacyjne z udziałem opiekuna duchownego ks. Lecha Kalinowskiego, które mają na celu pogłębienie życia religijnego w środowiskach rodzinnych. Koło Parafialne realizuje zadania statutowe w porozumieniu z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Zarząd Główny Stowarzyszenia co roku organizuje „Dzień Skupienia” połączony z Walnym Zebraniem sprawozdawczym, spotkanie opłatkowe, konkurs kolęd, konferencje, pielgrzymki, rajdy, ogniska i inne imprezy. Wszystkie Koła Parafialne włączają się w organizację imprez.
Nasze Koło w Czańcu do roku 2012 włącznie organizowało spotkanie ze „Świętym Mikołajem”. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Porąbce, parafią w Czańcu oraz licznymi sponsorami przygotowujemy paczki „mikołajkowe” dla rodzin patologicznych, wielodzietnych i ubogich z Czańca. Zadanie to od roku 2013 przejęło Młodzieżowe Centrum Aktywności Twórczej w Czańcu z panią Gabrielą Grzechynią Grabka jako opiekunem oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z ks. Tomaszem Michniokiem.
W ramach działalności kulturalnej, we współpracy z nauczycielami organizowaliśmy dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów całej gminy konkursy plastyczne o tematyce patriotycznej i religijnej.W kościele parafialnym wykonujemy dekorację szopki na Boże Narodzenie oraz Ciemnicy i Grobu Pana Jezusa.
W ramach działalności społecznej organizujemy pomoc indywidualną jak i zbiorową osobą potrzebującym pomocy. Stowarzyszenie pomaga w organizacji katolickiej poradni rodzinnej w parafii. Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w działalność Koła Parafialnego SRK Czaniec.

Skład Zarządu Koła:

Przewodniczący - Wiesław Gąsiorek
Wiceprzewodnicząca - Teresa Lipowiecka
Sekretarz - Urszula Wawrzuta
Skarbnik - Michalina Wasztyl
Opiekun duchowy - Ks. Lech Kalinowski